DYmini80/80E/80E升级版 51单片机开发板

[ 12 主题 / 666 回复 ]

版块介绍: mini80 系列开发板,包括后期升级的80e产品,以及最新的80e 升级版。大部分功能和程序兼容,可以作为参考。但小部分并不能通用,用户自行更改设计。

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
全局置顶   关于LY-51S单片机开发板的说明 图片附件  ...23456..147 shifang 2010-8-11 881/427733 lscx521 1 小时前
全局置顶   新来会员报到,大家可以相互认识,提高技术知识! 图片附件  ...23456..1405 shifang 2009-10-28 8426/1371180 wangpz 4 小时前
全局置顶   新LY-51S单片机精品视频教程 2012版本  ...23456..27 shifang 2012-11-3 160/185479 jiajiagg 2016-11-16 13:52
全局置顶   如何学好单片机 ?  ...23456..66 shifang 2010-3-9 391/376076 殇麒 2016-9-2 13:09
本版置顶   本版告知!  ...234 shifang 2009-12-27 21/20661 艳阳天 2012-2-17 20:43
  版块主题   
  第七讲 红外解码 图片附件 3 级热门  ...23456..13 shifang 2010-3-26 77/76947 typhvoid 2016-11-19 16:43
  第六讲 蜂鸣器和喇叭(扬声器) 图片附件 3 级热门  ...23456..11 shifang 2010-3-24 60/70699 jiajiagg 2016-11-16 13:44
  mini80e PCB图 公开 - [售价 金钱 30 ] 附件 3 级热门 精华 1  ...23456..11 shifang 2011-6-6 61/54604 jiajiagg 2016-11-16 13:41
  第五讲 继电器 原理和使用 图片附件 3 级热门  ...23456 shifang 2010-3-8 34/43846 jiajiagg 2016-11-16 11:48
  mini80e升级版 DS1302时钟数码管显示,串口软件自动更新 附件 3 级热门  ...2345 shifang 2011-6-9 29/36638 jiajiagg 2016-11-16 11:45
  第八讲 单片机程序的基本思路和写法 3 级热门  ...23456..8 shifang 2011-3-23 47/47080 殇麒 2016-9-2 16:40
  第九讲 定时器T2的用法 图片附件 3 级热门  ...23 shifang 2011-5-16 13/27166 bqrg6456 2016-8-27 10:19
  第四讲 数码管显示原理 图片附件 3 级热门  ...23456..17 shifang 2010-1-28 99/85757 jiajiagg 2016-5-27 11:46
  第二讲 流水灯、跑马灯 3 级热门  ...23456..15 shifang 2009-12-27 85/63838 TlBvZDcon 2016-1-8 12:50
  第三讲 独立按键和I/O信号输入 图片附件 3 级热门  ...23456 shifang 2009-12-27 31/28669 TlBvZDcon 2016-1-6 11:01
  第一讲 单片机I/O口工作原理 图片附件 3 级热门  ...23456..19 shifang 2009-12-27 109/79254 wwp421251 2015-8-1 00:19

正在浏览此版块的会员